ZÁKLADY LETU
Důležité zákony

Zákon zachování hmoty

Množství hmoty do děje vstupující se rovná množství hmoty z děje vystupující

To můžeme prakticky aplikovat na proudění v uzavřené trubici s proměnlivým průřezem A. Jelikož v každém časovém intervalu musí každým průřezem projít stejné množství vzduchu (který při rychlostech do cca 500 km/h považujeme za nestlačitelný), musí být rychlost proudění V v užší části vyšší.

Zákon zachování hmoty
Zákon zachování hmoty

Zákon zachování energie

Energii nelze vytvořit ani zničit, ale pouze přeměnit na jiný druh. V letectví se nejčastěji setkáváme s energií kinetickou EK a potenciální EP. Energii měříme v Joulech [J].

Výška představuje potenciální energii a rychlost kinetickou. Představme si kluzák, který letí ve výšce 1000 m rychlostí blížící se pádové. Letoun má vysokou potenciální energii ale nízkou kinetickou. Jediným způsobem, jak získat rychlost, je převést letoun do klesání – vyměňujeme potenciální energii za kinetickou.

Další aplikací zákona zachování energie je Bernoulliho princip, který říká, že součet statického tlaku PS  a dynamického tlaku q je konstantní, tzv. tlak celkový PT.

Dynamický tlak je závislý na kvadrátu rychlosti proudění a jeho hustotě: q = ½ ρ V2

Představíme-li si opět proudění v uzavřené trubici s různým průřezem, vyjde nám, že v užším průřezu, kde je vyšší rychlost proudění se zvýší dynamický tlak. Aby byl zachován celkový tlak, statický musí klesnout.

Zákon zachování energie
Zákon zachování energie

Statický tlak je tlak okolního vzduchu a je závislý na výšce letu. S rostoucí výškou statický tlak klesá. Měříme ho statickým portem, který je kolmý na směr letu.

Statický a dynamický tlak

Dynamický tlak je závislý na rychlosti letu a měříme ho Pitotovou trubicí, která vystupuje do proudu okolního vzduchu.

1.

Newtonův zákon (Zákon setrvačnosti)

Jestliže na těleso nepůsobí žádné vnější síly nebo je výslednice sil nulová, pak těleso setrvává v klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu.

2.

Newtonův zákon (Zákon síly)

Jestliže na těleso působí síla, pak se těleso pohybuje zrychlením, které je přímo úměrné působící síle a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa.

3.

Newtonův zákon (Zákon akce a reakce)

Proti každé akci působí vždy stejná reakce – vzájemná působení dvou těles jsou vždy stejně velká a působí na opačné strany.

Rovnováha sil na letounu

Aby se letoun pohyboval vodorovně přímočaře, musí být všechny síly v rovnováze. Tíhu musí vyrovnat vztlak a odpor musí být vyrovnán tahem. Pro naše účely uvažujeme, že všechny tyto síly vychází z těžiště.

Odstartujte cestu za pilotním průkazem teď hned!

Cena: 8 900 
Máte na nás dotaz?