Chystáte se na teoretické zkoušky pro získání pilotního průkazu? 

Jednou z podmínek pro získání pilotního průkazu či pilotní kvalifikace je úspěšné absolvování teoretického kurzu a následná teoretická zkouška v budově Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) v Praze nebo areálu Vysokého učení technického (VUT) v Brně, kde se aktuálně provádí pouze zkoušky pro získání licence LAPL/PPL.

Pro úplnost, ÚCL provádí zkoušky z teoretických znalostí jen pro některé odbornosti, zbývající zkoušky z teoretických znalostí jsou prováděny dalšími pověřenými organizacemi (např. pilot ULL, kluzáků, balónů apod.)

Jaké rozlišujeme druhy zkoušek

Do pravomoci ÚCL spadají zkoušky z teoretických znalostí pilotů:

 • LAPL (Light Aircraft Pilot Licence)
 • PPL (Private Pilot Licence)
 • CPL (Commercial Pilot Licence)
 • ATPL (Airline Transport Pilot Licence)
 • a přístrojové kvalifikace IR (Instrument Rating), CB-IR (Competency Based Instrument Rating) a BIR (Basic Instrument Rating).

V případě létání pro radost, tedy průkazů LAPL a PPL je nutno absolvovat písemné testy, zatímco u zbylých licencí se testy provádí na PC.

Teoretická zkouška pilota

Požadavky na uchazeče o teoretickou zkoušku pro získání pilotního průkazu

Požadavky před zahájením zkoušky závisí na druhu vykonávané zkoušky.

Pro průkaz LAPL (Pilot lehkých letadel resp. vrtulníků) a PPL (Soukromý pilot letounů resp. vrtulníků)  je minimální věk pro vydání průkazu 17 let a nutnost dokončení výuky teorie, což potvrzuje certifikát vydaný organizací ATO  (schválená organizace pro výcvik ke zkoušce, zpravidla letecká škola) nebo DTO (ohlášená organizace pro výcvik). Vhodnou moderní alternativou je online kurz teorie PPL nebo UL, který můžete absolvovat z pohodlí domova.

Pro licenci CPL (Obchodní pilot letounů resp. vrtulníků) je to minimálně 18 let, pro ATPL (Obchodní pilot letounů resp. vrtulníků)  je minimum 21 let.

Pro navazující kvalifikace, například IR (přístrojová kvalifikace na jedno- či vícemotorových letounech), je pak opět třeba doložit ukončení příslušné teoretické části certifikátem a doporučením ATO.

Přihláška k teoretické zkoušce na pilotní průkaz

Pilotka, co se hlásí ke zkoušceVyplněnou přihlášku ke zkoušce doručíte osobně, e-mailem nebo poštou na zkouškové oddělení ÚCL nejpozději 14 kalendářních dnů před zahájením zkoušky. U zkoušek ATPL, CPL (kromě zkoušky CPL pouze pro získání kvalifikace FI) a IR lze přihlášku doručit kdykoliv po získání certifikátu z teoretického kurzu v ATO/DTO.

Pozor, přihlášky uchazečů, kteří nezahájili zkoušku do šesti měsíců od doručení na ÚCL, úřad skartuje!

Kopii vašeho certifikátu z absolvovaného kurzu teorie v letecké škole je třeba doručit spolu s přihláškou ke zkoušce z teoretických znalostí. Originál certifikátu se předloží nejpozději v den zkoušky. Platnost certifikátu je dvanáct měsíců. Pokud byste během této doby nestihli alespoň pokus o vykonání jedné zkoušky z teoretických znalostí, stanoví ATO dodatečný výcvik a vydá nový certifikát s platností na dalších dvanáct měsíců.

Certifikát vydaný ATO s doporučením ke každé zkoušce ATPL a CPL (kromě zkoušky CPL pouze pro získání kvalifikace FI) musí též obsahovat potvrzení, že uchazeč v ATO úspěšně absolvoval hodnocení 100 KSA (nový předmět dle evropské legislativy – Knowledge, Skills and Attitudes).

Plánování termínů teoretických zkoušek

Termíny zkoušek si plánujete sami, osobně nebo elektronicky. ÚCL dodává, že uchazeč musí brát v úvahu dobu platnosti zkoušky z teoretických znalostí a naplánovat ji tak, aby její platnost neprošla do doby splnění všech ostatních požadavků pro vydání příslušného průkazu nebo zápisu kvalifikace. Máte celkem 18 kalendářních měsíců od konce měsíce, ve kterém učiníte první pokus o zkoušku. V případě uplynutí doby platnosti zkoušky je nutnost danou zkoušku opakovat.

Poplatek za vykonání teoretické zkoušky

Poplatek za teoretickou zkoušku pro vydání pilotního průkazu je v době vydání této informace stanoven na 5 000Kč. Samotné vydání průkazu způsobilosti člena leteckého personálu nebo jeho duplikátu je pak zpoplatněno částkou 1 000 Kč. Aktuální ceník správních poplatků naleznete vždy na webu ÚCL.

zkoušky ÚCL ilustrace, zdroj: pixabay.com

zdroj: pixabay.com

Pravidla a průběh teoretické zkoušky

Úvodem zkoušky se každý uchazeč na místě prokáže dokladem totožnosti a následně mu je přiděleno místo k sezení. Pozor, pozdní příchod může mít za důsledek nepřipuštění ke zkoušce.

Kromě licencí LAPL a PPL, kde je možnost absolvovat test v českém jazyce, nemáte na výběr jazyk zkoušky a automaticky ji budete skládat v anglickém jazyce.

Průběh zkoušky je monitorován kamerovým systémem i personálem a doporučujeme nenechat přípravu na poslední chvíli a pečlivě se před zkouškou vzdělat například využitím našich přípravných kurzů. V případě přistižení při podvádění je nutné počítat s výsledkem „Neuspěl z celé zkoušky“ a nepřipuštěním ke zkouškám po dobu dalšího jednoho roku.

Dle zkušebního řádu není možné uprostřed rozpracovaného testu opustit učebnu. V praxi bude záležet na závažnosti potřeby: skládáte-li více zkoušek najednou, po uzavření aktuálně skládané zkoušky z jednoho konkrétního předmětu krátce opustit místnost lze.

Úřednice úřadu, která nachytala studenta při podvádění u zkoušky

Jak se připravit na teoretické zkoušky pilota?

U teoretické zkoušky pro získání pilotního průkazu můžete použít vlastní psací potřeby: navigační trojúhelník a kružítko. Úřad přiděluje kalkulačky, ale dost možná dovolí použití i vlastní, na kterou jste zvyklí. Programovací kalkulačky nejsou přípustné, takže je potřebná znalost vzorců. Vše ostatní musí z lavice pryč.

Počítejte s tím, že vás mohou mást čáry, tečky a další poznámky zanesené nenechavými uchazeči do podkladových materiálů ÚCL. K jednomu grafu se může vázat několik otázek, proto doporučujeme se nespoléhat na správnost takových poznámek, navíc psaní a kreslení do podkladových materiálů není povoleno.

Možná se setkáte i s rušivými faktory v podobě zvuků okolo sedících spoluuchazečů, kteří mohou snížit potřebnou soustředěnost. Každý předmět má svou maximální dobu testu a neúspěch z důvodu nedostatku času není ojedinělý. 

Budoucí pilot u teoretické zkoušky

Teoretická zkouška pro získání pilotního průkazu LAPL/PPL

Tradice „malého“ létání je u nás veliká, což dosvědčují i počty žádostí o tato oprávnění. Uchazeče o tento typ oprávnění čeká devět zkoušek z následujících předmětů:

 • Právní předpisy v oblasti letectví
 • Lidská výkonnost
 • Meteorologie
 • Komunikace
 • Letové zásady
 • Provozní postupy
 • Provedení a plánování letu
 • Obecné znalosti o letadle
 • Navigace

Pro první termín zkoušky je nutno plánovat zkoušku ze všech požadovaných předmětů. Počet uchazečů je omezen kapacitou učeben.

Obtížnost předmětů je rozdílná a každý má maximálně čtyři pokusy z každého předmětu. Znovu zmiňujeme důležitý údaj celkové možné doby zdolání všech předmětů, tedy 18 kalendářních měsíců od konce měsíce, ve kterém učiníte první pokus o zkoušku.

Způsoby bodování zkoušky PPL/LAPL

Každý předmět obsahuje od 12 do 16 otázek. Správná odpověď na otázku je za 1 bod a nesprávná za 0 bodů. U každého předmětu je minimální požadavek 75 % ze všech možných bodů v testu.

Poměrně malý rozsah počtu otázek dává v ruce s nervozitou prostor pro několik špatných odpovědí, a pak se lehce dostanete pod potřebný minimální procentní požadavek.  Pro zdárný průběh zkoušek tak doporučujeme již v pohodlí domova dosahovat úspěšnosti 90 % a více. V opačném případě se budete znovu učit nesplněné předměty a k tomu se ještě připravovat na nové předměty, což není na psychické rozpoložení a následný úspěch u zkoušky ideální.

Kdo nechce nechat výsledek náhodě, může se připravit s využitím moderní online Učebnice pilota , nebo si předem projít testové otázky pro zkoušku Soukromý pilot letounu, které obsahují užitečné detailní vysvětlení otázek.

Teoretické zkoušky CPL/ATPL/IR/CB-IR

Pokud se ucházíte o získání těchto vyšších kvalifikací, rozhodně doporučujeme se seznámit se aktuálním zkušebním řádem ÚCL. V současnosti je nutné absolvovat 13 předmětů pro ATPL i CPL a jde o natolik komplexní vzdělávací proces, že se v praxi vše potřebné uchazeč dozví ve své ATO. Pro zvídavé však vypíchneme podstatnou odlišnost oproti zkouškám PPL/LAPL.

Unavený student ATPL

Uchazeč má na celou zkoušku maximálně šest tzv. bloků, jeden blok tvoří maximálně deset dnů v jednom kalendářním měsíci dle termínů zkoušek vypsaných ÚCL. Pokud by uchazeč začal využívat bloky moc pozvolna, riskuje uplynutí počtu bloků ještě před uplynutím všech čtyř pokusů na každý jeden předmět. Správné rozvržení je docela „alchymie“ a to, co vyhovuje jednomu, nemusí platit pro druhého.

Počet celkových otázek je doslova astronomický a často se obměňuje. Z toho důvodu i ti nejpilnější studenti opouštějí přípravu pomocí učebnic a zaměřují se na placené databáze, které se snaží poskytnout aktuální a často používané otázky spolu s vysvětlením.

Potřebné teoretické zkoušky na přístrojovou doložku IR v praxi uchazeč získá nejčastěji absolvováním určitých předmětů již obsažených ve výše zmíněných 13 předmětech ke získání oprávnění CPL/ATPL. Pro tyto uchazeče tedy není třeba speciálního teoretického studia.

Po zkoušce

Po úspěšném ukončení celé zkoušky vydá ÚCL příslušný certifikát. V případě neúspěchu je možno seznámit se s nesprávně zodpovězenými otázkami. Pokud máte za to, že jste odpověděli možností, která může být také správná, můžete zkusit reklamaci otázky.

Přejeme vám u teoretických zkoušek hodně zdaru!

Student úspěšně složil teoretické zkoušky

newsletter

Chcete dostávat takové informace e-mailem?

Zadejte prosím níže svůj e-mailový kontakt a příští newsletter již přijde i do Vaší schránky