Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) platí pro nákup v elektronickém obchodě (e-shopu) umístěného na doméně (včetně subdomén) aeroweb.cz, jehož provozovatelem je společnost Mavisys, s.r.o. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

Základní pojmy

Prodávající je společnost Mavisys, s.r.o., se sídlem Loosova 355/12, 638 00 Brno, IČ: 25583778, provozovatel e-shopu na doménách https://www.aeroweb.cz, https://eshop.aeroweb.cz, https://kurzy.aeroweb.cz.

Kupující je fyzická osoba (spotřebitel) či právnická osoba (podnikatel), která projeví nesporný zájem na nákupu produktů či služeb nabízených/poskytovaných Prodávajícím za předem nabídnutou Cenu, a to zpravidla – nikoliv však výlučně – závazným odesláním/potvrzením objednávky formou vyplnění elektronického objednávkového formuláře v rámci nákupního procesu v elektronickém obchodě Prodávajícího.

Produktem nebo službou se rozumí kterýkoliv produkt nebo kterákoliv služba, nabízený/nabízená či poskytovaný/poskytovaná za uváděnou Cenu.

Elektronickým produktem nebo elektronickou službou se pak rozumí kterýkoliv produkt či kterákoliv služba, který/která je zákazníkovi zpřístupněn(a) elektronickou formou (není vázán[a] na žádný datový nosič, je poskytován[a] formou souboru či skupiny souborů ke stažení či formou elektronického přístupu zabezpečeného zpravidla uživatelským účtem Kupujícího) bezprostředně po uhrazení objednávky. Typicky jde o produkty a služby nazývané jako online kurz, e-learning kurz, elektronická kniha – e-book, seminář, živá akce nebo živý seminář. Na elektronické produkty a elektronické služby se vztahují speciální ustanovení všeobecných obchodních podmínek, zejména nemožnost uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, dále viz bod 6. těchto VOP.

Akcí se rozumí kterákoliv událost, která má pevně stanovené místo a čas konání a které je možné se fyzicky zúčastnit na adrese uvedené Prodávajícím jako místo konání. Typicky jde o akce nazývané jako kurz, seminář, přednáška či konzultace na učebně.

Virtuální akcí se pak rozumí kterákoliv událost, která má pevně stanovené datum a čas konání a které je možné se zúčastnit formou audiovizuálního přenosu s využitím sítě internet bez fyzické účasti Kupujícího v místě konání. Typicky jde o akce nazývané jako webinář, online seminář, online přednáška či videokonzultace. Pro tyto akce dále platí technické požadavky na audiovizuální vybavení stanovené v bodě 5.7. těchto obchodních podmínek.

Účastí na Akci se rozumí fyzická přítomnost osoby Kupujícího na Akci.

Účastí na Virtuální akci se rozumím uspokojivě navázané kontinuální audiovizuální spojení mezi organizátorem Virtuální akce a osobou Kupujícího.

Cena je celková cena produktu nebo služby. Součástí ceny je daň z přidané hodnoty dle platné legislativy. Cena může být upravena uplatněním speciálního slevového kódu. Cena může být nulová.

Celková cena objednávky je souhrn jednotlivých Cen včetně všech poplatků za způsob doručení, způsob úhrady, případně dalších poplatků stanovených Prodávajícím, v rámci jednoho nákupu, a to vždy před závazným potvrzením objednávky ze strany Kupujícího.

1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je nákup produktů či služeb nabízených Prodávajícím, eventuálně zpřístupnění elektronických produktů či elektronických služeb nabízených Prodávajícím, či zajištění účasti na Akci či Virtuální akci inzerované Prodávajícím za stanovenou Cenu.

1.2. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se kupovaného produktu/služby, a to na stránkách elektronického obchodu Prodávajícího.

1.3. Kupující sjednává předmět smlouvy vyplněním elektronického objednávkového formuláře objednávky prostřednictvím elektronického obchodu Prodávajícího. Uživatel je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

1.4. Objednávkový formulář obsahuje vždy informace o Kupujícím, objednávaných produktech/službách, Ceně a Celkové ceně objednávky. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

1.5. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká závazným potvrzením/odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího). Objednávku potvrdí/odešle Kupující kliknutím na objednávkové tlačítko v objednávkovém formuláři. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito VOP. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Prodávající vylučuje přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

1.6. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2. Cena a způsob platby

2.1. Aktuální Cena produktů a služeb je uvedena na webové stránce Prodávajícího a také ve shrnutí elektronické objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu Ceny, pokud zjistí, že Cena nebyla uvedena správně. V tomto případě musí Prodávající Kupujícího o správné Ceně informovat a Kupující musí s úpravou Ceny souhlasit. Pokud Kupující nebude s touto Cenou souhlasit, objednávka bude Prodávajícím stornována. V takovém případě Prodávajícímu ani Kupujícímu nevznikají žádná práva ani povinnosti.

2.2. Cena elektronického produktu nebo elektronické služby, pokud není uvedeno jinak, zahrnuje přístup k elektronickému produktu nebo elektronické službě v základní délce 1 kalendářního roku. Prodloužení přístupu o další rok je možné za poplatek, který zpravidla činí 50 % aktuální prodejní ceny produktu, není-li na produktové stránce uvedeno jinak.

2.3. Po odeslání objednávky vystaví Prodávající Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Ta slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby.

2.4. Celkovou cenu objednávky uhradí zákazník způsobem zvoleným v objednávkovém formuláři.

2.5. Možnosti plateb

Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti Global Payments, s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Global Payments s.r.o.

Můžete využít tyto platební možnosti:

  1. Online platební karta: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
  2. Bankovní převod na základě faktury – výzvy k úhradě s uvedeným číslem účtu Prodávajícího, Celkovou cenou objednávky k úhradě a variabilním symbolem platby

2.6. Platbu je možné provést jednorázově. Platba formou splátek je vyloučena.

2.7. Kupující je v případě platby bankovním převodem povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak Prodávající nemusí být schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3. Dodací podmínky

3.1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany Prodávajícího na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu na webovou adresu.

3.2. Přístupové údaje poskytne Prodávající Zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, zpravidla ihned po úspěšně spárované platbě, nejpozději však do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4. Práva a povinnosti Prodávajícího

4.1. Prodávající má povinnost po úspěšně spárované platbě zahájit plnění bez zbytečného odkladu – v případě elektronických produktů či elektronických služeb udělit Kupujícímu přístupová práva k nim, v případě ostatních produktů odeslat předmět objednávky či provést službu, v případě Akcí či Virtuálních akcí potvrdit plánovanou účast Kupujícího.

4.2. Prodávající má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Kupujícího k elektronickému produktu či elektronické službě za předpokladu, že Kupující poruší ustanovení těchto VOP, zejména ustanovení bodu 9.

4.3. Prodávající si vyhrazuje právo z organizačních či provozních důvodů Akci či Virtuální akci přesunout na jiné datum a jiný čas konání či jiné místo konání. V takovém případě je Prodávající povinen změnu data, času či místa konání oznámit Kupujícímu v přiměřeném předstihu před původně plánovaným datem a časem konání Akce či Virtuální akce.

4.4. Prodávající si vyhrazuje právo Akci či Virtuální akci zrušit. Kupujícímu v takovém případě náleží plná náhrady kupní Ceny.

4.5. Prodávající může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Kupujícího o svých dalších produktech/službách, a to s využitím e‐mailové adresy Kupujícího, přičemž Kupující s tímto souhlasí. Prodávající je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Kupujícímu v případě, že mu toto Kupující sdělí e‐mailovou zprávou.

4.6. Kupující nemá v případě výpadku serveru, jehož prostřednictvím je zajišťováno plnění Prodávajícího, žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení Ceny. Prodávající je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

5. Práva a povinnosti Kupujícího

5.1. Kupující je povinen uhradit Celkovou cenu objednávky formou zvolenou v objednávkovém formuláři.

5.2. V případě elektronických produktů či elektronických služeb má Kupující právo tyto využívat po dobu 1 kalendářního roku od data úhrady, pokud není u produktu/služby stanoveno jinak, nebo pokud produkt nemá charakter Akce či Virtuální akce.

5.3. V případě elektronických produktů či elektronických služeb je Kupující povinen otestovat před uhrazením objednávky, že mu daná služba funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupný testovací vzorek produktu (například zkušební online kurz). Úhradou objednávky Kupující potvrzuje, že se mu obsah zobrazuje bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání, zobrazení a prezentace pro samotný online kurz. Prodávající je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Kupujícího z tohoto důvodu.

5.4. Kupující je srozuměn s tím, že pro řádné užívání elektronických produktů a elektronických služeb je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – mít aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru – internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

5.5. V případě Akcí či Virtuálních akcí, u kterých je Kupujícímu ze strany Prodávajícího potvrzena účast, má Kupující možnost tuto účast odříct nejpozději pět pracovních dnů před plánovaným datem konání – v takovém případě je Kupujícímu nabídnut ze strany Prodávajícího náhradní termín. V případě odřeknuté účasti ze strany Kupujícího ve lhůtě kratší než pět pracovních dnů před plánovaným datem Akce či Virtuální akce, či faktické neúčasti Kupujícího na Akci či Virtuální akci, je Kupujícímu ze strany Prodávajícího účtován storno poplatek ve výši 100 % kupní Ceny.

5.6. Kupující je srozuměn s tím, že pro řádné užívání elektronických produktů a elektronických služeb je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – mít aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru – internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

5.7. Kupující je srozuměn s tím, že pro účast na Virtuální akci je zapotřebí splňovat následující technické požadavky: zvolená zařízení potřebná pro účast na Virtuální akci zajišťují přijatelnou úroveň komunikace bez technického přerušení; je zajištěno dobré připojení k internetu s kvalitním signálem, umožňující videokonferenci. Přijatelným zařízením pro účely Virtuálních akcí se rozumí pevný nebo přenosný počítač (iMac, MacBook, Notebook, tablet, iPad, stolní počítač nebo chytrý mobilní telefon) umožňující spuštění aplikace Zoom (https://zoom.us). Zařízení musí mít integrovanou nebo externí kameru s kvalitním rozlišením alespoň 640 x 480 px, integrovaný nebo externí mikrofon umožňující záznam zvuku a externí nebo integrovaný reproduktor umožňující reprodukci zvuku. V případě použití přenosného typu počítače musí být zajištěna dostatečná výdrž baterie nebo připojení do el. sítě. Zařízení má staženou aktuální verzi aplikace Zoom (https://zoom.us) a její funkčnost je ze strany Kupujícího předem otestována (https://zoom.us/test).

5.8. Kupující se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 9 – Ochrana autorských práv.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Je-li Kupující fyzickou osobou (spotřebitelem), má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání/poskytnutí produktu/služby, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2. Odchylně od bodu 6.1. se právo na odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku nevztahuje na elektronické produkty nebo elektronické služby zpřístupněné Kupujícímu elektronickou formou (není vázán[a] na žádný datový nosič, je poskytován[a] formou souboru či skupiny souborů ke stažení či formou elektronického přístupu zabezpečeného zpravidla uživatelským účtem Kupujícího) bezprostředně po uhrazení objednávky. Kupující vyjadřuje uzavřením objednávky souhlas s těmito VOP a bere rovněž toto ustanovení, plynoucí z § 1837, odst. 1, písmene l) občanského zákoníku, plně na vědomí.

6.3. Je-li Kupující právnickou osobou (podnikatelem), může mu být umožněno odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání/poskytnutí produktu/služby, pokud se na tom Prodávající a Kupující vzájemně dohodnou.

6.4. Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě, může tak učinit níže popsaným postupem:

  • Nejpozději 14. den po převzetí produktu / poskytnutí služby musí být Prodávajícímu vyjádřen projev vůle odstoupit od smlouvy, a to formou standardizovaného formuláře (ke stažení ZDE) .
  • Informaci o odstoupení je Kupující povinen zaslat e-mailem na kurzy@aeroweb.cz spolu s uvedením variabilního symbolu, e-mailu, jména a příjmení, data nákupu a čísla účtu, kam si Kupující přeje poukázat finanční prostředky.
  • Finanční prostředky budou Kupujícímu vráceny na číslo účtu uvedené v žádosti o vrácení peněz.

6.5. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že Kupující nedodržel či porušil podmínky smlouvy podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení považuje:

  • prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny více jak 5 dnů po době splatnosti;
  • porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany Kupujícího.

7. Reklamace

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že produkt při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3. Vadné plnění uplatňuje Kupující bez zbytečného odkladu u Prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.4. V případě reklamace Kupující vyplní standardizovaný reklamační protokol (ke stažení ZDE), který zašle Prodávajícímu e-mailem na adresu kurzy@aeroweb.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis vady. O způsobu vyřízení reklamace bude Kupující informován e-mailem.

7.5. Kupující může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku Kupujícího na reklamaci produktu vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout Kupujícímu díky pomalému internetovému připojení Kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění elektronického produktu či elektronické služby, které není schopen ovlivnit. Prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch Kupujícího při aplikaci v praxi.

7.8. V případě drobných technických problémů, při problémech s přihlášením do členské sekce, potřebě změnit heslo nebo jiných problémech, které ze strany Prodávajícího znemožňují užívání produktu, se Kupující obrátí na e-mailový kontakt kurzy@aeroweb.cz. Požadavky jsou běžně řešeny do 1 pracovního dne, nejpozději však do 30 dnů od přijetí požadavku.

8. Vyloučení odpovědnosti

8.1.Všechny elektronické produkty a služby Prodávajícího slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti letectví, sportovního létání, letecké dopravy, leteckých škol a výcviku pilotů a dalšího leteckého personálu. Informace, které zprostředkovávají lektoři online programů, jsou pouze návody a doporučení. Prodávající ani jeho odborní lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za úspěch či neúspěch Kupujícího při jejich aplikaci v praxi, za pocity Kupujícího, zdravotní stav a stavy, které může Kupující prožívat. Po celou dobu užívání elektronických produktů a služeb je Kupující plně svéprávný a plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Úspěch Kupujícího je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůže Prodávající ovlivnit, jako např. dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti, obětavost, situace na trhu, obchodní znalosti, zdravotní stav Kupujícího apod.

9. Ochrana autorských práv

9.1. Přístupové údaje k elektronickým produktům jsou určeny pouze pro osobní potřebu Kupujícího. Přístup k uživatelskému účtu Kupujícího je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k elektronickému produktu či elektronické službě. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

9.2. Produkty, které Prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být Kupujícímu poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Kupující odpovídá Prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

9.3. Kupující se zavazuje neukládat obsah zakoupených produktů na svůj pevný disk či jiné offline či online médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Kupující zavazuje nepořizovat žádné audio‐video záznamy či fotokopie obsahu zakoupených produktů. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním Prodávajícího a těmito VOP.

9.4. Kupující se zavazuje neposkytovat třetím osobám přístupové údaje k elektronickým produktům, stejně jako zpřístupňovat součásti elektronických produktů.

9.5. Kupující se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), skrze které se provádí autorizace přístupu k elektronickým produktům. Kupující nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Kupující třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Kupující bere na vědomí, že Prodávající uchovává ve své databázi údaje vložené Kupujícím při objednávce a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat z důvodu plnění smlouvy, pro účely obchodních vztahů s Kupujícím, ale zároveň je nemá právo neposkytovat třetím stranám. Tento souhlas se uděluje na základě právního titulu Plnění smlouvy a Oprávněného zájmu Prodávajícího. Zde najdete kompletní znění Zásad o zpracování osobních údajů.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách elektronického obchodu Prodávajícího.

11.2. Stížnosti a připomínky Kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi Prodávajícím a Kupujícím, vyřizuje Prodávající, stížnosti může Kupující uplatnit na adrese kurzy@aeroweb.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace.

11.3. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

11.4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.5. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto VOP. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními VOP.

11.6. Jsou‐li nebo budou‐li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

11.7. Toto aktuální znění VOP je platné a účinné od 21. října 2022.