ONLINE kurz teorie pilota PPL/ULL umožňuje adeptům na pilotní průkaz PPL, LAPL či ULL připravit se na zkoušky teoretických znalostí z pohodlí domova, kdykoliv a kdekoliv s přístupem k internetu. Jedná se o plnohodnotnou náhradu kurzů teorie v leteckých školách. Úspěšné absolvování kurzu je zakončeno vydáním certifikátu, který opravňuje držitele k absolvování zkoušek z teoretických znalostí na Úřadu pro civilní letectví (v případě PPL/LAPL) či Letecké amatérské asociaci (ULL).

Základem kurzu teorie je Učebnice pilota ONLINE

Jejích devět kurzů reprezentují jednotlivé učební předměty:

Letecký zákon a postupy ATC

Všeobecné znalosti letadla

Plánování a monitorování letu

Lidská výkonnost

Meteorologie

Navigace

Provozní postupy

Základy letu

Komunikace

Desátý kurz je sada přípravných testů na teoretické zkoušky, a to buď:

 • Testy pro zkoušku Soukromý pilot letounů PPL(A), nebo

 • Testy pro zkoušku pilota ultralightů ULL,

vždy podle toho, o jaký typ průkazu student usiluje (volba testů při objednávce kurzu).

Tyto přípravné testy obsahují samostatné zkušební otázky ze všech devíti učebních předmětů, které odpovídají oficiálním zkušebním testům na ÚCL/LAA. Jednotlivé otázky v testech navíc obsahují vysvětlení, fungují tedy jako doplněk výukových kurzů.

Průběh kurzu

Distanční ONLINE kurz teorie pilota PPL/ULL se provádí podle příručky schválené Úřadem pro civilní letectví (ÚCL) a vydané provozovatelem tohoto studijního portálu – EASA výcvikovou organizací CZ/ATO-047 Mavisys, s.r.o.

Úspěšné absolvování tohoto kurzu v souladu s požadavky výše uvedené příručky je zakončeno vydáním certifikátu, který opravňuje držitele k absolvování zkoušek teoretických znalostí prováděných ÚCL v rámci pilotního výcviku PPL, či zapsáním absolvované teoretické přípravy do osobního listu žáka v rámci výcviku ULL.

Časový harmonogram studia

Studium ONLINE kurzu teorie pilota PPL/ULL zahrnuje:

 • cca 80 hodin samostudia,

 • 8 hodin konzultací online formou nebo fyzicky v učebně na letišti Praha Letňany dle vaší volby (viz dále).

Předpokládaná celková doba studia je cca 6 týdnů. Doporučený plán studia je zachycen v tabulce níže:

Týden Téma k samostudiu
1. týden Letecký zákon a postupy ATC
Všeobecné znalosti letadla
2. týden Všeobecné znalosti letadla
Plánování a monitorování letu
3. týden Lidská výkonnost
Meteorologie
4. týden Meteorologie
Navigace
5. týden Navigace
Provozní postupy
6. týden Základy letu
Komunikace

Odchýlení se od předepsaného harmonogramu

S přihlédnutím k časovým či jiným ryze individuálním možnostem studentů se lze od předepsaného harmonogramu samostudia odchýlit, a to jak v pořadí studia jednotlivých předmětů, tak v délce jejich studia (směrem k větší časové dotaci).

Studenti tedy mohou jednotlivé předměty studovat v libovolném pořadí a v takovém časovém množství, které sami potřebují k úspěšnému zvládnutí dané problematiky.

Pro hodnocení průběhu studia jako uspokojivého je důležité, aby studenti v kurzu prokazatelně postupovali, tedy věnovali studiu přiměřený čas a prokazovali minimálně 75% úspěšnost v postupových a závěrečných testech v jednotlivých kurzech.

Struktura studijních materiálů

Každý jednotlivý kurz tvoří dílčí části v následujícím uspořádání:

KURZ

V učebnici představuje jednotlivé předměty

př. Meteorologie

LEKCE

Jednotlivé kapitoly v předmětech

př. Atmosféra Země

TÉMA

Dílčí tematické celky jednotlivých lekcí

př. Složení atmosféry

TEST

Průběžné a závěrečné testy

př. Test o atmosféře

Každý kurz je tvořen lekcemi a většina lekcí (ne však nutně každá) je tvořena podřazenými tématy, případně testy. To, zdali má daná lekce podřazené témata či testy, následně určuje, zdali je možné danou lekci dokončit pouhým označením „jako hotové“, anebo je potřeba nejprve dokončit všechny podřazené kroky – podrobněji viz dále v části Základní orientace ve studijním prostředí.

Každý z těchto kurzů se považuje za dokončený, je-li dokončená každá jeho dílčí součást.

Struktura přípravných testů pro zkoušky PPL/ULL je mírně odlišná. Kurz zahrnuje vždy dvě hlavní lekce – režim STUDIUM se všemi otázkami pro přípravu a režim ZKOUŠKA simulující podmínky skutečné zkoušky (výběr otázek, časový limit, vyhodnocení až po celém testu), které zahrnují příslušné přípravné testy ze všech učebních předmětů. Kurz přípravných testů je zakončen průřezovým testem napříč všemi učebními předměty.

Intenzivní příprava na teoretické zkoušky / konzultace

Výuka v tomto kurzu probíhá formou samostudia, a to primárně ONLINE, bez nutnosti fyzické účasti na učebně. Požadavek předpisů platných v celé Evropské unii nicméně zakládá povinnost absolvovat nejméně 10 % výuky z každého předmětu formou přímé interakce s lektorem; s ním se lze nicméně propojit také skrze běžné prostředky online komunikace.

Součástí ONLINE kurzu teorie je proto i 8hodinová konzultace, která je koncipovaná jako intenzivní přípravný kurz na teoretické zkoušky.

V případě zájmu je však možné tuto konzultaci absolvovat i prezenčně v naší učebně na letišti Praha Letňany:

Aeroweb.cz
Hůlkova 896/31
197 00 Praha 9 – Kbely

Na intenzivní přípravný kurz se přihlásíte skrze svůj uživatelský profil, a to výběrem vyhovujícího termínu. Následně vám naše studijní oddělení potvrdí účast na online setkání na platformě Zoom, případně vám sdělí bližší podrobnosti k účasti na učebně.

Co nejefektivnějšímu průběhu kurzu velice pomůže, pokud si dopředu připravíte své otázky či nejasnosti z průběhu studia. K jejich zápisu můžete využít i možnost pořizovat si k jednotlivým studijním tématům vlastní poznámky či přidávat záložky.

Co je opravdu důležité – účast na této konzultaci je pro absolventy kurzu teorie povinná, bez jejího absolvování nelze vydat závěrečný certifikát pro ÚCL/LAA.

Potvrzená účast na konzultaci ze strany našeho studijního oddělení je pro studenta závazná. Pokud na ni následně nedorazí, účast mu propadá a náhradní termín si musí student dokoupit dle standardního ceníku.

Požadavky na vybavení virtuální učebny studenta pro konzultace

 • Zvolená zařízení potřebná pro provoz virtuální učebny zajišťují přijatelnou úroveň komunikace bez technického přerušení;

 • je zajištěno dobré připojení k internetu s kvalitním signálem, umožňující videokonferenci;

 • přijatelným zařízením pro účely konzultací ve virtuální učebně je pevný nebo přenosný počítač (iMac, MacBook, notebook, tablet, stolní počítač nebo chytrý mobilní telefon) umožňující spuštění aplikace Zoom (https://zoom.us);

 • zařízení musí mít integrovanou nebo externí kameru s kvalitním rozlišením alespoň 640 x 480 px, integrovaný nebo externí mikrofon umožňující záznam zvuku a externí nebo integrovaný reproduktor umožňující reprodukci zvuku;

 • v případě použití přenosného typu počítače musí být zajištěna dostatečná výdrž baterie nebo připojení do el. sítě;

 • zařízení má staženou aktuální verzi aplikace Zoom (https://zoom.us) a její funkčnost je předem otestována (https://zoom.us/test).

Přerušení spojení / ztráta komunikace

 • Při přerušení spojení / ztráty komunikace během relace ve virtuální učebně se student a lektor pokusí maximálním možným způsobem obnovit spojení pro pokračování výuky;

 • není-li připojení obnoveno do 15 minut od přerušení, považuje se relace ve virtuální učebně, výuka či konzultace za neúspěšně dokončenou a je nutné ji opakovat znovu v celém rozsahu v náhradním termínu.

Dokončení kurzu

Pro úspěšné dokončení ONLINE kurzu teorie pilota PPL/ULL je potřeba splnit následující kroky:

 • dokončení všech 9 učebních předmětů = každý z kurzů je dokončen na 100 %, tedy student prošel všechny lekce a témata a složil všechny testy v daném kurzu s úspěšností minimálně 75 %;

 • absolvování 8hodinové intenzivní přípravy na teoretické zkoušky;

Při splnění všech výše uvedených požadavků může student požádat o závěrečnou kontrolu studijních výsledků skrze svůj uživatelský profil.

Naše studijní oddělení poté studijní výsledky ručně ověří a na základě toho vydá studentovi závěrečný certifikát o absolvování kurzu teorie. S tímto certifikátem je následně možné přihlásit se na zkoušky z teoretických znalostí na ÚCL, resp. absolvovat zkoušky na LAA.

Certifikát o absolvování kurzu Teorie PPL(A) pro ÚCL.